Söyleşi

FATİH M. ŞEKER: MÂTÜRÎDÎ DÜN DE BUGÜN DE PUSULAMIZDIR

Türkistan coğrafyasında İslâmlaşmak Hanefî zihniyeti benimsemek demektir. Bir başka ifadeyle Selçukluların Müslüman olduğu zaman diliminde Hanefîliği, İmam Mâtürîdî kemâle erdirir. İslâmlaşma merhalesinin başında Hanefîliğin tesiri ne ise sonunda da Mâtürîdî’nin yeri odur. İmam-ı Azam’ın görüşlerini şerh ederek milletimizin dünya görüşünü sistemleştiren Mâtürîdî, Müslümanlaşma hâdisesinin Hanefîleşme dolayısıyla da Mâtürîdîleşme şeklinde cereyan …
Söyleşi

MAHMUD EROL KILIÇ: Osmanlı’nın mânevî babası İbn Arabi’ydi

Osmanlı İbn Arabi’yi manevi babası olarak görür. Osmanlı’nın siyasi ve ilmi mekanizması kuruluştan duraklamaya kadar kendisini “Biz iki anneden süt emdik, biri İbn Arabi, diğeri Mevlana’dır” diye tarif eder. Bunlar Osmanlı İslam’ının kurucu babalarıdır. Ondan sonra gelenlerin hepsi bu sistemin içinde devam eder. Bir Davud el-Kayseri, bir Molla Fenari, bir …